Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

Vad är psykologi?

Psykologi kan beskrivas som vetenskaplig studie av mänskligt beteende, tankar och känslor. Vi har alla ett intresse för psykologi, det finns ju ingen som inte tänker på vad andra tycker om dem, någon gång i livet. Men hur mycket vet vi verkligen om vårt inre liv? Och hur mycket vet vi om andras? 

psykologi

Vad är skillnaden mellan psykologi och psykiatri?

Psykiatri är en medicinsk inriktning som främst behandlar psykiska sjukdomar. Psykologi däremot, har inte direkt någonting med medicin att göra utan kretsar sig kring människans psyke och bland annat hur individer upplever sin egen personlighet och sina relationer.

Psykologi kan till exempel användas för att upptäcka och behandla psykos, depressioner, ångest eller andra former av psykisk ohälsa. Det kan även användas som redskap i både skola och arbetsliv. Psykologer kan även behandla personlighetsstörningar som borderline, antisocialt beteende och narcissism.

Vår tids psykologi

Vår tids psykologi kan beskrivas som en enorm utveckling av psykoanalytiska och psykologiska idéer och teorier. Psykoanalysen är den tidigaste formen av psykologi där man söker efter de ursprungliga orsakerna till problemet genom att granska detaljer inuti individens subjektiva erfarenheter, kroppssignaler och fantasier. Den andra stora, och omvandlade, traditionen inom psykologi fokuserar på beteenden, och påminner mer om objektiv vetenskaplig forskning med experimentella metoder för att nå svar på sin problemformulering.

Varje psykologisk teori har sin roll, och är för en tid viktigare än andra. Det finns dock ett samband mellan alla former av psykologiska inriktningar i det att de syftar till att hjälpa individen uppleva sina problematiska situationer som mindre farliga och hotfulla genom olika inriktningar på den terapeutiska processen (psykoanalytiker: analysera ursprungsorsaken; kognitiva beteendeterapeuter: bearbeta verkan).

Psykologins historia

Människan har genom århundradena gång på gång ställt sig frågan kring själslivet och ens tankar. Vad är det som gör så att vi känner oss olika? Vad kan förorsaka psykisk ohälsa? Psykologin har sin uppgift till lösa dessa frågor. I Grekland, för flera årtusenden sedan, vädrade filosofer sina teorier om hur människan fungerar. Då var psykologin varken ett vetenskapligt forskningsfält eller begrepp, utan snarare en filosofisk teori. Hippokrates var en av dessa filosofer. Han såg inte den psykiska ohälsan som resultatet av gudarnas straff, olyckliga händelser eller onda makter som påverkade individen, som den tidens idéer påvisade. Psykisk ohälsa var snarare en brist på balans mellan kropp och själ.

Dessa filosofiska idéer utvecklades under århundradena, och i slutet av 1800-talet började psykologi som vetenskap att ta form med studier av människans medvetande och beteende. Idag är psykologi en bred och omfattande vetenskap som undersöker människans mentala och emotionella processer, och som använder sig av olika metoder och teorier för att förstå och behandla olika mentala och beteendemässiga problem.

De olika grenarna av psykologi

Psykologi är en bred vetenskap som omfattar många olika områden och subdiscipliner. De vanligaste grenarna av psykologi inkluderar klinisk psykologi, som handlar om diagnos och behandling av mentala och beteendemässiga problem; utvecklingspsykologi, som fokuserar på hur människor utvecklas genom olika livssteg; socialpsykologi, som undersöker hur människor påverkas av sin omgivning och sociala relationer; och kognitiv psykologi, som fokuserar på hur människor tänker, minns och förstår information. Dessa är bara några av de många olika grenarna av psykologi, och det finns många andra subdiscipliner som studerar olika aspekter av människans medvetande och beteende.

Hur man blir psykolog

För att bli psykolog måste du i Sverige genomgå en psykologutbildning. I Sverige finns det flera olika universitet och högskolor som erbjuder utbildningar i psykologi, och dessa utbildningar tar fem år att genomföra. För att bli psykolog måste du också genomföra ett examensarbete, och du måste också genomgå en kliniskt praktisk utbildning (PTP) innan du får din legitimation som psykolog. Denna tar 1 år. Efter att du har genomfört din utbildning och praktikertjänst kan du börja arbeta som psykolog, men du kan också välja att specialisera dig inom en viss gren av psykologin, som klinisk psykologi, arbetspsykologi eller utvecklingspsykologi.

Vanliga myter om psykologi

Det finns många myter och missförstånd om vad psykologi är och vad en psykolog gör. En vanlig myt är att psykologer bara hjälper människor med allvarliga mentala sjukdomar, men faktum är att psykologer kan hjälpa människor med en mängd olika mentala och beteendemässiga problem, från stress och ångest till sömnproblem och relationella konflikter. En annan myt är att psykologer bara ger råd och stöd, men faktum är att psykologer också använder sig av många olika metoder och teorier för att diagnostisera och behandla olika problem. Och en tredje myt är att alla psykologer är likadana, men faktum är att olika psykologer kan ha olika utbildning, erfarenhet och specialiseringar, och att det är viktigt att välja en psykolog som passar dina behov och önskemål.

Vad en psykolog gör

En psykolog är en professionell expert på människans mentala och emotionella processer, och de använder sig av olika metoder och teorier för att förstå och behandla olika mentala och beteendemässiga problem. Psykologer utför olika typer av undersökningar och tester för att diagnostisera mentala problem, och de använder olika tekniker och metoder för att behandla dessa problem, såsom terapi, rådgivning och kognitiva beteendeterapier. Psykologer kan också ge råd och stöd till människor som har problem med stress, relationer, arbetsrelaterade problem eller andra livsproblem.

Rådgivning och stöd

Psykologer kan också ge råd och stöd till människor som har problem med stress, relationer, arbetsrelaterade problem eller andra livsproblem. Rådgivning och stöd är en form av behandling som syftar till att hjälpa människor att förstå och hantera olika problem och utmaningar i livet, och det kan innebära att prata om problem och känslor med en professionell psykolog. Rådgivning och stöd är oftast kortvarigt och fokuserar på att ge stöd och råd i en specifik situation, medan terapi och andra behandlingsformer oftast är långvarigare och djupare.

Hur man hittar en psykolog

Om du behöver hjälp av en psykolog kan du börja med att prata med din läkare eller vårdcentral. De kan ge dig råd och rekommendationer om vilka psykologer som är lämpliga för dig, och de kan också hjälpa dig att få en remiss till en psykolog. Du kan också söka på internet eller i lokala tidningar för att hitta en psykolog i ditt område, och du kan kontakta olika psykologer för att be om mer information och en konsultation.

Vanliga frågor

Kan jag få hjälp av en psykolog om jag har mentala problem?

Ja, en psykolog kan hjälpa människor med en mängd olika problem, från ångest och depression till sömnproblem och relationella konflikter.

Vad är stress?

Stress är en fysisk och mental reaktion på en påfrestning eller utmaning som kroppen upplever. När människor blir stressade aktiveras deras ”fight or flight”-respons, en evolutionär mekanism som gör att kroppen förbereder sig för att bekämpa eller fly från en fara. Detta kan leda till fysiska symptom som högt blodtryck, snabbare hjärtrytm och ökad produktion av stresshormoner som kortisol. Mentala symptom av stress kan inkludera ångest, oro, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Stress är en naturlig del av livet, men alltför hög stress kan leda till hälsoproblem och andra negativa konsekvenser.

Vilken typ av behandling rekommenderar en psykolog?

Det beror på vilket problem du har och hur allvarligt det är. En psykolog kan rekommendera olika behandlingar, såsom terapi, rådgivning, kognitiva beteendeterapier eller medicinering, beroende på dina behov och önskemål.

Hur lång tid tar det att bli behandlad av en psykolog?

Det beror på vilken typ av behandling du får och hur allvarliga dina problem är. Vissa behandlingar, som terapi och rådgivning, kan ta längre tid än andra, medan medicinering oftast har snabbare effekt. Det är viktigt att prata med din psykolog om dina förväntningar och behov för att hitta den bästa behandlingen för dig.

Kan jag få hjälp med mina problem utan att behöva prata med en psykolog?

Det finns många olika sätt att få stöd och hjälp med mentala och beteendemässiga problem, och du behöver inte nödvändigtvis prata med en psykolog för att få hjälp. Du kan till exempel prata med vänner och familj, delta i stödgrupper eller göra olika självhjälpsövningar för att hantera dina problem. Men om dina problem är allvarliga eller om du behöver professionell hjälp, kan det vara bäst att prata med en psykolog.