Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

Allt du behöver veta om Narcissism

narcissism

Vad är narcissism?

Narcissism är en personlighetsstörning som kännetecknas av en överdriven självkärlek och en stark längtan efter uppmärksamhet och bekräftelse från andra. Narcissister har en stark vilja att skilja sig från andra och att stå i centrum för uppmärksamheten, och de kan vara mycket charmiga och manipulativa i sina relationer med andra.

En person med narcissism kan vara svår att umgås med eftersom de ofta har en stark känsla av överlägsenhet och en brist på empati för andra. De kan vara mycket kritiska och fördömande mot andra och kan ha svårt att ta ansvar för sina egna handlingar och känslor. Narcissister kan också vara mycket känsliga för kritik och har ofta en stark motvilja mot att acceptera feedback eller råd från andra.

Symtom på narcissism

En person med narcissism kan visa en rad olika symtom, inklusive:

  • En överdriven självkärlek och ett starkt behov av uppmärksamhet och bekräftelse från andra
  • En stark känsla av överlägsenhet och en brist på empati för andra
  • En vilja att skilja sig från andra och att stå i centrum för uppmärksamheten
  • En förmåga att vara mycket charmig och manipulativ i sina relationer till andra
  • En kritisk och fördömande inställning till andras handlingar och känslor
  • En tendens att förneka sina egna brister och misslyckanden och att skylla på andra för sina problem
  • En stark känslighet för kritik och en motvilja mot att acceptera feedback eller råd från andra

Dessa symptom kan leda till problem i relationer med andra människor, såväl som i arbets- och sociala situationer. Narcissister kan ha svårt att bygga och bibehålla långvariga, sunda relationer med andra, och de kan ha en tendens att såra och förnedra dem som står dem nära.

Dold narcissism

Denna form av narcissism är ofta mindre uttalad än den klassiska formen av narcissism, och den kan vara svårare att upptäcka.

En person med dold narcissism kan ha många av de symtom som en person med klassisk narcissism har, såsom en överdriven självkärlek, en stark känsla av överlägsenhet, en brist på empati och en vilja att skilja sig från andra. Men i motsats till en person med klassisk narcissism, kan en person med dold narcissism vara mer blyg och undvikande i sina relationer med andra, och de kan verka mer blygsamma och självmedvetna.

Behandling av dold narcissism kan vara svår eftersom personen själv ofta inte är medveten om sina egna narcissistiska drag, och de kan vara motsträviga mot att söka hjälp. Det är därför viktigt att söka professionell hjälp om du tror att du eller någon du känner kan ha dold narcissism.

Narcissism och självkänsla

Det är viktigt att notera att narcissism inte är detsamma som att ha en hög självkänsla. Medan personer med hög självkänsla har en sund uppskattning för sig själva, är narcissistisk självkärlek snedvriden och överdriven. Narcissister kan faktiskt ha en bräcklig självkänsla under ytan, vilket gör dem känsliga för kritik.

Kopplingen mellan narcissism och sociala medier

Forskning har visat att det kan finnas en koppling mellan narcissism och användning av sociala medier¹. Narcissister kan använda sociala medier som ett sätt att få uppmärksamhet och bekräftelse från andra, samt att framställa sig själva på ett positivt sätt. Det är dock viktigt att komma ihåg att inte alla som är aktiva på sociala medier är narcissister, och att användning av sociala medier inte nödvändigtvis orsakar narcissism.

Orsaker till narcissism

Det är oklart exakt vad som orsakar narcissism, men det verkar som om det är en kombination av genetiska, miljömässiga och psykologiska faktorer som spelar en roll. Narcissister kan ha fått en känsla av överlägsenhet och självkärlek vid en tidig ålder, till exempel genom att bli överbeskyddade eller bortskämda av sina föräldrar. De kan också ha utsatts för trauman eller kritik i barndomen som har påverkat deras självbild negativt.

Behandling av narcissism

Det finns ingen specifik behandling för narcissism, men det finns olika terapiformer som kan hjälpa en person med denna personlighetsstörning att lära sig att hantera sina känslor och relationer på ett sundare sätt. Psykologisk terapi, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och familjeterapi, kan vara användbart för att hjälpa en person med narcissism att öka sin empati och öka sitt ansvarstagande för sina egna handlingar och känslor.

Det är viktigt att komma ihåg att det kan vara svårt att ändra en personlighet, och det kan ta tid och ansträngning att behandla narcissism. Det är också viktigt att inse att det inte alltid är möjligt att förändra en narcissist, och att det ibland kan vara bäst att begränsa eller avsluta en relation med en person med denna personlighetsstörning.

Hur vanligt är narcissism?

Det är svårt att säga exakt hur vanligt narcissism är eftersom det finns en viss gråzon mellan normalt beteende och narcissistisk personlighetsstörning. Enligt en studie från 2012 uppskattas att mellan 0,5-1% av befolkningen har en diagnos av narcissism enligt DSM-5. Andra studier har dock visat på högre siffror, upp till 6,2% av befolkningen.

Det är viktigt att notera att det finns en skillnad mellan att ha en narcissistisk personlighetsstörning och att ha narcissistiska drag. Många människor kan ha narcissistiska drag utan att ha en diagnos av narcissism, och dessa drag kan variera i svårighetsgrad och påverka en persons beteende och relationer på olika sätt.

Narcissism och psykopati

Narcissism och psykopati är två olika personlighetsstörningar som kan ha liknande symtom, men det finns viktiga skillnader mellan de två störningarna.

Narcissism är en personlighetsstörning som kännetecknas av en överdriven självkärlek och en stark längtan efter uppmärksamhet och bekräftelse från andra. Narcissister har en stark vilja att skilja sig från andra och att stå i centrum för uppmärksamheten, och de kan vara mycket charmiga och manipulativa i sina relationer med andra. Detta kan göra det svårt för dem att skapa och bibehålla hälsosamma relationer.

Psykopati är en annan form av personlighetsstörning som kännetecknas av en brist på empati och ett känslomässigt avståndstagande från andra. Psykopater har ofta en bristande medkänsla och har svårt att känna empati för andras känslor och behov. De kan vara mycket charmiga och manipulativa, och de kan ha en stark vilja att skilja sig från andra. Psykopater är ofta lögnaktiga och försöker ofta skada andra människor för sin egen njutning eller fördel.

En viktig skillnad mellan narcissism och psykopati är att narcissister har en stark känsla av självkärlek och överlägsenhet, medan psykopater saknar empati och har en brist på känslomässigt band till andra. Narcissister kan vara svåra att umgås med på grund av deras starka känsla av överlägsenhet och brist på empati, medan psykopater kan vara farliga och skadliga för andra på grund av deras lögnaktighet och manipulativa beteenden.

Sammanfattning

Narcissism är en personlighetsstörning som kännetecknas av en överdriven självkärlek och en stark längtan efter uppmärksamhet och bekräftelse från andra. Narcissister har en stark vilja att skilja sig från andra och att stå i centrum för uppmärksamheten, och de kan vara mycket charmiga och manipulativa i sina relationer med andra. Detta kan göra det svårt för dem att skapa och bibehålla hälsosamma relationer. Symtom på narcissism inkluderar en överdriven självkärlek, en stark känsla av överlägsenhet, en brist på empati och en vilja att skilja sig från andra. Dold narcissism är en mildare form av narcissism, och kan vara svårare att upptäcka. Orsakerna till narcissism är oklara, men det är troligt att det beror på en kombination av genetiska faktorer, tidiga erfarenheter och individuella egenskaper. Behandling kan inkludera psykoterapi, medicinering och stödsamtal.

Vanliga frågor om Narcissism

Narcissism är en form av personlighetsstörning som kännetecknas av en överdriven självkärlek och en stark längtan efter uppmärksamhet och bekräftelse från andra.

Symptom på narcissism kan inkludera en överdriven självkärlek, en stark känsla av överlägsenhet, en brist på empati för andra, en vilja att skilja sig från andra och att stå i centrum för uppmärksamheten, en förmåga att vara charmig och manipulativ, en kritisk och fördömande inställning till andra, en svårighet att ta ansvar för sina egna handlingar och känslor, och en känslighet för kritik och en motvilja mot att acceptera feedback eller råd från andra.

Det finns ingen entydig orsak till narcissism, men det är troligt att det beror på en kombination av olika faktorer, inklusive genetiska faktorer, tidiga erfarenheter och individuella egenskaper. Narcissism kan också utvecklas som en följd av en känsla av otillräcklighet eller misslyckande i barndomen eller ungdomsåren.

Narcissism är en svårbehandlad form av personlighetsstörning, och många narcissister vägrar att söka hjälp eller acceptera att de har ett problem. I de flesta fall krävs en kombination av olika behandlingsmetoder, inklusive psykoterapi, medicinering och stödsamtal, för att hjälpa en person med narcissism att hantera sina beteenden och känslor.

Nej, det finns inget läkemedel som kan ”bota” narcissism. Vissa antidepressiva läkemedel kan dock hjälpa till att lindra vissa symtom, såsom ångest och depression.

Ja, psykoterapi kan hjälpa en person med narcissism att lära sig mer hälsosamma beteenden och att förstå sina egna känslor och tankar bättre. Det kan också hjälpa en person att hantera sina beteenden och känslor på ett mer hälsosamt sätt.

Ja, det är möjligt för en person med narcissism att ändra sina beteenden, men det kräver ofta en lång och svår behandlingsprocess. Detta kräver att personen söker professionell hjälp och är beredd att acceptera och förändra sina beteenden.

Ja, det är möjligt för en person med narcissism att ha hälsosamma relationer, men det kräver ofta att personen får hjälp att ändra sina beteenden och att lära sig att visa empati och omtanke för andra. Detta kan vara svårt för en narcissist, men det är inte omöjligt.

Inte alla narcissister är manipulativa, men många har en förmåga att vara charmiga och manipulativa i sina relationer med andra. Detta kan vara ett sätt för dem att få uppmärksamhet och bekräftelse från andra.

Ja, narcissism kan utvecklas som en följd av en traumatisk händelse eller en känsla av otillräcklighet eller misslyckande i barndomen eller ungdomsåren. Detta kan vara en bidragande faktor till utvecklingen av narcissism hos en person.

Referenser

  1. Carpenter, C. J. (2012). Narcissism on Facebook: Self-promotional and anti-social behavior. Personality and Individual Differences, 52(4), 482–486. https://doi.org/10.1016/j.paid.2011.11.011