Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

AFFEKT: Föräldrastödprogram för barn och unga

AFFEKT

Vad är AFFEKT?

AFFEKT är ett psykoedukativt föräldrastödprogram som riktar sig till föräldrar och vårdnadshavare till barn i åldern 6-12 år som uppvisar utåtagerande beteenden. Programmet syftar till att ge föräldrar verktyg och strategier för att bättre hantera konflikter och utmanande beteenden hos sina barn, samt att förbättra barnens psykiska hälsa och välmående. Programmet är utvecklat av legitimerade psykologer Kim Leijen och Ellen Isaksson inom Medtanken Group, med stöd från Västra Götalandsregionens projekt Ungas Psykiska Hälsa (UPH) och Kunskapsstöd för psykisk hälsa (KPH)¹.

Programmets uppbyggnad och metodik

AFFEKT bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT), inlärningsteori och utvecklingspsykologi. Programmet består av fem gruppsessioner, vardera två timmar långa, där föräldrar får utbildning och verktyg för att hantera barnens beteenden. Sessionerna täcker områden som att förstå och hantera känsloutbrott, förbättra den dagliga miljön för barnet och förebygga konflikter. Föräldrarna får också uppgifter att arbeta med hemma mellan sessionerna, vilka följs upp vid nästkommande tillfälle¹.

Vetenskaplig utvärdering och pågående forskning

Inga empiriska utvärderingar av AFFEKT har skett i skrivande stund. För att utvärdera effekten och upplevelsen av AFFEKT genomförs en randomiserad kontrollerad studie (RCT) samt en kvalitativ studie, ”En kvantitativ och kvalitativ multicenterstudie i primärvården, som utvärderar effekten och upplevelsen av interventionen AFFEKT – för föräldrar till utåtagerande barn”. Studien inkluderar föräldrar till barn med utåtagerande beteenden som rekryteras från fem primärvårdskliniker i Västra Götaland. Totalt deltar 150 familjer i RCT-studien, och 30 av dessa deltar även i den kvalitativa studien. Utvärderingen innefattar mätningar av barnens beteendeproblem och hälsa samt föräldrarnas upplevda kompetens, mentala hälsa och livskvalitet¹. 

Rekommendationer och evidens

Forskningen visar att tidiga insatser är avgörande för att förebygga framtida emotionella och beteendemässiga problem hos barn. Tidiga interventioner under de första åren av barnets liv har visat sig vara särskilt effektiva för att skapa en grund för kognitiv, beteendemässig och social utveckling, vilket kan ha långsiktiga fördelar​. Studier har också visat att interventioner som riktar sig till både barn och föräldrar kan minska risken för framtida psykiska problem och förbättra barnens allmänna hälsa och välbefinnande​² ³.

AFFEKT är ej utvärderat empiriskt och därför bör en viss försiktighet antas vid rekommendation av behandlingen. 

Slutsats

AFFEKT används idag inom primärvården för att stödja föräldrar till barn med utåtagerande beteenden. Med fortsatt forskning och utvärdering kan programmets effekt potentiellt bekräftas, och rekommendationen för denna behandling stärkas. För mer information om AFFEKT och hur du kan delta i programmet, besök Västra Götalandsregionens hemsida.

Referenser

  1. Effekten och upplevelsen av den korta föräldrautbildningen AFFEKT inom primärvården | Göteborgs universitet. (2024, februari 26). https://www.gu.se/forskning/effekten-och-upplevelsen-av-den-korta-foraldrautbildningen-affekt-inom-primarvarden
  2. Karoly, L. A., Kilburn, M. R., & Cannon, J. S. (2005). Proven Benefits of Early Childhood Interventions. RAND Corporation. https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9145.html
  3.  S. beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2019, september 26). Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: Effekter och verksamma komponenter. https://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/foraldrastodsprogram-vid-utagerande-beteende-hos-barn-effekter-och-verksamma-komponenter/