Innehåll

1177

För omedelbar rådgivning, ring 1177

Allt du behöver veta om Psykos

psykos

Psykos är ett psykiatriskt tillstånd som påverkar en persons tankeprocesser, perception, känslor och beteende. Personer som upplever psykos har ofta svårt att skilja mellan verklighet och fantasi, vilket kan resultera i hallucinationer, vanföreställningar och störningar i tänkande och kommunikation. Psykotiska episoder kan vara övergående eller långvariga och kan variera i svårighetsgrad.

Psykos påverkar inte bara den drabbade personen utan även deras familj, vänner och samhälle. Det är ett komplext tillstånd som kan ha en mängd olika orsaker, inklusive genetiska faktorer, miljöfaktorer och neurobiologiska faktorer.

Det är viktigt att förstå att psykos inte är en sjukdom i sig, utan snarare en samling av symtom som kan förekomma i samband med olika psykiatriska tillstånd, såsom schizofreni, schizoaffektiv störning och bipolär sjukdom. Psykotiska symtom kan också utlösas av substansmissbruk, medicinska tillstånd eller svår stress.

Tidig upptäckt och behandling av psykos är avgörande för att förbättra prognosen och livskvaliteten för drabbade individer. Genom att öka medvetenheten om psykos och förstå de faktorer som bidrar till dess utveckling kan vi arbeta för att förebygga, behandla och stödja de som drabbas av detta tillstånd.

Symtom och tecken på psykos

Psykos kan yttra sig på många olika sätt och innefattar ett brett spektrum av symtom. Dessa symtom kan delas in i tre huvudkategorier: positiva, negativa och kognitiva symtom

Positiva symtom

Positiva symtom är de symtom som ”läggs till” en individs upplevelse av verkligheten och innefattar hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar.

 • Hallucinationer: Hallucinationer är falska sinnesintryck som upplevs som verkliga. De kan involvera alla fem sinnen, men auditiva (hörsel) hallucinationer är mest vanliga. En person som upplever hallucinationer kan höra röster som inte finns, se saker som inte är där, eller känna, lukta och smaka saker som inte existerar.
 • Vanföreställningar: Vanföreställningar är starka, orubbliga övertygelser som inte ändras trots bevis för motsatsen. De kan vara av olika slag, som att tro att man är förföljd eller i fara, storhetsvanföreställningar (tro att man har speciella krafter eller är en känd person), eller andra vanföreställningar (tro att neutrala händelser eller kommentarer har en personlig betydelse).
 • Tankestörningar: Tankestörningar innebär svårigheter med att tänka och kommunicera på ett sammanhängande sätt. Det kan innebära löst och osammanhängande tal, svårigheter att följa en konversation, snabbt växlande ämnen eller plötsliga avbrott i ens tankar.

Negativa symtom

Negativa symptom är funktioner eller förmågor som ”tas ifrån” en persons normala beteende och känsloliv. De kan innefatta avtrubbad affekt, anhedoni, avolition, och socialt tillbakadragande.

 • Avtrubbad affekt: Avtrubbad affekt innebär en brist på eller minskad känslomässig respons. Det kan manifestera sig som ett flackt ansiktsuttryck, brist på ögonkontakt eller förändrat tonfall.
 • Anhedoni: Anhedoni är oförmågan att känna glädje eller intresse för aktiviteter som tidigare varit roliga eller givande. Det kan leda till en avsaknad av motivation och engagemang i både sociala och personliga aktiviteter.
 • Viljelöshet: Viljelöshet är en minskning av viljan eller motivationen att inleda och slutföra målinriktade aktiviteter. Det kan yttra sig som passivitet, brist på energi eller självomsorg.
 • Socialt tillbakadragande: Socialt tillbakadragande innebär att en person drar sig undan sociala situationer och interaktioner. Detta kan bero på mycket, som t ex en kombination av avtrubbad affekt, anhedoni och avolition, eller rädsla för att bli missförstådd eller stigmatiserad på grund av ens psykotiska symtom.

Kognitiva symptom

Kognitiva symptom är förändringar av kognitiva funktioner som påverkar en persons förmåga att fungera effektivt i vardagen. Kognitiva symtom kan vara mer subtila än positiva och negativa symtom, men de påverkar ofta livskvaliteten avsevärt. Kognitiva symptom kan innefatta:

 • Koncentrationsproblem: Svårigheter att fokusera uppmärksamheten och hålla den kvar på en uppgift eller ett ämne.
 • Minnesproblem: Problem med korttidsminnet, såsom att glömma vad som nyligen sagts eller gjorts, och svårigheter att lära sig och komma ihåg ny information.
 • Nedsatt exekutiv funktion: Svårigheter med att planera, organisera och genomföra komplexa uppgifter, samt att fatta beslut och anpassa sig till förändringar i situationen.
 • Nedsatt abstrakt tänkande: Problem med att förstå abstrakta begrepp, dra slutsatser och tänka på ett flexibelt och kreativt sätt.
 • Nedsatt social kognition: Svårigheter att tolka och förstå sociala signaler, känna empati och anpassa sig efter sociala normer och förväntningar.

Det är viktigt att notera att symtomens svårighetsgrad och kombination kan variera avsevärt mellan individer som upplever psykos. Vissa personer kan ha mestadels positiva symptom, medan andra kan ha en kombination av positiva, negativa och kognitiva symptom. Förståelse av dessa symtom och hur de påverkar den drabbade personen är avgörande för att erbjuda effektiv behandling och stöd.

Orsaker och riskfaktorer för psykos

Psykos kan bero på en rad olika faktorer, och dess orsaker och riskfaktorer är inte helt förstådda. Den nuvarande forskningen pekar på en interaktion mellan genetiska, miljömässiga och neurobiologiska faktorer som bidragande orsaker till utvecklingen av psykotiska symtom (Sullivan et al., 2003; van Os et al., 2010).

Genetiska faktorer

Forskning tyder på att genetik spelar en betydande roll i utvecklingen av psykos(Sullivan et al., 2003). Släktingar till personer med schizofreni eller andra psykotiska tillstånd löper en ökad risk att utveckla dessa tillstånd jämfört med gemene man (Gottesman, 1991). Även om det inte finns en enskild ”psykos”-gen, har forskare identifierat flera genetiska varianter som tycks öka sårbarheten för psykotiska tillstånd (Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium, 2014). Det är dock viktigt att betona att genetiska faktorer inte är den enda orsaken till psykos – miljöfaktorer spelar också en viktig roll (van Os et al., 2010).

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer kan bidra till utvecklingen av psykos genom att påverka hjärnans funktion och struktur (van Os et al., 2010). Vissa miljöfaktorer som har kopplats till ökad risk för psykos inkluderar:

 • Foster- och perinatala komplikationer: Fostrets exponering för infektioner, undernäring, syrebrist eller trauma under graviditeten kan öka risken för psykos senare i livet (Cannon et al., 2002).
 • Tidig uppväxt och trauma: Uppvuxen i en dysfunktionell familj, att ha upplevt trauma, övergrepp eller försummelse under barndomen kan bidra till utvecklingen av psykotiska tillstånd (Read et al., 2005).
 • Substansmissbruk: Användning av vissa droger, såsom cannabis, amfetamin och hallucinogener, har kopplats till en ökad risk för psykos, särskilt hos personer som redan har en genetisk predisposition (Arseneault et al., 2004).
 • Stress: Exponering för höga nivåer av stress, såsom arbetsrelaterad stress, relationsproblem eller förlust av en närstående, kan utlösa psykotiska episoder hos sårbara individer (van Os et al., 2010).
 • Sociala faktorer: Faktorer såsom isolering, diskriminering och socioekonomisk status kan också påverka risken för psykos (van Os et al., 2010).

Neurobiologiska faktorer

Forskning har visat att neurobiologiska förändringar kan vara inblandade i utvecklingen av psykotiska symtom (Abi-Dargham, 2004; Coyle et al., 2003; van Erp et al., 2016; Khandaker et al., 2015). Några av dessa förändringar inkluderar:

 • Dopaminhypotesen: En av de mest studerade neurobiologiska teorierna om psykos är dopaminhypotesen, som föreslår att överaktivitet av dopaminerga system i hjärnan är involverad i utvecklingen av positiva symtom, såsom hallucinationer och vanföreställningar (Abi-Dargham, 2004).
 • Glutamat och GABA: Forskning tyder även på att förändringar i signalsubstanserna glutamat och GABA kan bidra till psykos (Coyle et al., 2003). Glutamat är en viktig signalsubstans som är involverad i inlärning och minne, medan GABA är en hämmande signalsubstans som hjälper till att reglera hjärnaktivitet.
 • Hjärnans struktur och funktion: Studier har funnit att personer med psykotiska tillstånd kan ha förändringar i hjärnans struktur och funktion (van Erp et al., 2016). Detta kan innefatta minskad hjärnvolym, förändringar i hjärnans fysiska struktur och avvikelser i hjärnans funktionella aktivitet. Dessa förändringar kan vara kopplade till kognitiva och negativa symtom hos personer med psykos.
 • Neuroinflammation: Vissa forskningsresultat tyder på att neuroinflammation, eller inflammation i hjärnvävnaden, kan spela en roll i utvecklingen av psykotiska tillstånd (Khandaker et al., 2015). Det finns dock mer forskning som behövs för att förstå de exakta mekanismerna bakom detta samband.

Det är viktigt att förstå att psykos sannolikt är resultatet av en komplex interaktion mellan genetiska, miljömässiga och neurobiologiska faktorer, snarare än av en enda bakomliggande orsak (van Os et al., 2010). Att studera dessa faktorer och deras inverkan på psykos kan leda till bättre förebyggande strategier, tidig upptäckt och effektivare behandlingar för personer som drabbas av psykotiska tillstånd.

Olika typer av psykotiska tillstånd

Psykos kan manifestera sig på olika sätt och vara en del av flera olika psykiatriska tillstånd. Här är några av de vanligaste psykotiska tillstånden:

Schizofreni

Schizofreni är en kronisk och allvarlig psykisk diagnos som kännetecknas av psykotiska symtom, kognitiva nedsättningar och beteendeproblem. Schizofreni drabbar cirka 1% av befolkningen och debuterar oftast i ung vuxen ålder (Saha et al, 2005). För att diagnostisera schizofreni måste de psykotiska symtomen vara närvarande i minst sex månader, och personen måste även uppleva nedsatt funktion i vardagen (American Psychiatric Association, 2013).

Schizoaffektivt syndrom

Schizoaffektivt syndrom är en psykiatrisk diagnos som innefattar både psykotiska symtom (som vid schizofreni) och affektiva symtom (såsom mani och depression). För att diagnostisera schizoaffektivt syndrom måste både psykotiska och affektiva symtom vara närvarande under en stor del av sjukdomsperioden, och psykotiska symtom måste också förekomma i perioder utan affektiva symtom (American Psychiatric Association, 2013).

Bipolär sjukdom med psykotiska drag

Bipolär sjukdom är en affektiv diagnos som kännetecknas av episoder av mani (förhöjt eller irritabelt stämningsläge) och depression. Psykotiska symtom kan förekomma hos vissa personer med bipolär sjukdom, oftast under maniska eller depressiva episoder. När psykotiska symtom är närvarande, kallas det ”bipolär sjukdom med psykotiska drag” (American Psychiatric Association, 2013).

Depression med psykotiska symtom

Depression är en vanlig psykiatrisk diagnos som kännetecknas av ihållande lågt stämningsläge, minskat intresse eller glädje i aktiviteter, och andra symtom som påverkar tankar, känslor och beteende. I vissa fall kan personer med depression också uppleva psykotiska symtom, såsom vanföreställningar och hallucinationer. När detta inträffar, kallas tillståndet ”depression med psykotiska symtom” (American Psychiatric Association, 2013).

Droginducerad psykos

Droginducerad psykos innebär att psykotiska symtom uppkommer som en direkt följd av användning eller missbruk av vissa substanser, såsom cannabis, amfetamin, kokain, hallucinogener eller alkohol. Dessa psykotiska symtom är oftast övergående och försvinner när substansen inte längre används, men i vissa fall kan de leda till ett bestående psykotisk tillstånd (American Psychiatric Association, 2013).

Organisk psykos

Organisk psykos är en term som används för att beskriva psykotiska symtom som orsakas av en medicinsk sjukdom eller en skada i hjärnan. Exempel på sådana medicinska tillstånd inkluderar neurologiska sjukdomar (t.ex. parkinsons sjukdom, multipel skleros, hjärntumörer), metabola störningar (t.ex. hypoglykemi, hypotyreos), infektioner (t.ex. encefalit, HIV) och autoimmuna sjukdomar (t.ex. systemisk lupus erythematosus). Behandling av den underliggande sjukdomen eller skadan kan ofta bidra till att lindra eller eliminera psykotiska symtom (American Psychiatric Association, 2013).

Det är viktigt att betona att psykotiska symtom kan förekomma i flera olika psykiatriska tillstånd och att de kräver en noggrann utredning och diagnos för att säkerställa korrekt behandling. Beroende på den specifika diagnosen kan behandlingen för psykotiska tillstånd inkludera en kombination av medicinering (t.ex. antipsykotiska läkemedel), psykoterapi, stödgrupper och rehabiliteringsprogram.

Diagnostiska kriterier och utredning av psykos

DSM-5 & ICD-10

För att diagnostisera och utreda psykotiska tillstånd krävs en noggrann och systematisk process. Diagnostiska kriterier och bedömningsmetoder som används för att utreda psykotiska tillstånd inkluderar DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition) och ICD-10 (International Classification of Diseases, 10th Revision). Dessa verktyg hjälper kliniker att ställa korrekta diagnoser baserat på specifika symptom och kriterier.

Utredning av psykos

Utredning av psykos kan variera beroende på vårdgivare och lokala riktlinjer, men följande steg följs ofta i Sverige när en patient utreds för psykos:

 1. Om patienten inte är akut psykotisk kan utredningen påbörjas direkt. I annat fall behandlas först det akutpsykotiska tillståndet.
 2. Den initiala utredningen innefattar screening för neuropsykiatriska tillstånd (som ADHD), substansbrukssyndrom och depression. Anamnes tas, och ett brett diagnosinstrument, såsom MINI, används för att bedöma patientens tillstånd. Detta genomförs oftast av en psykolog.
 3. Om misstanke om psykos fortfarande föreligger går utredningen vidare till nästa steg. Detta innebär att patienten lämnar prover för substansbruk, genomgår en datortomografi (DT) eller magnetresonanstomografi (MR) av hjärnan, och tar ett elektrokardiogram (EKG). Dessutom tas blodprover, och BMI, midjemått, blodtryck och puls mäts. Detta genomför oftast en läkare.
 4. Vid ett nästa steg så inhämtas information från närstående, och en kognitiv och psykologisk utredning, där syftet är att bedöma patientens kognitiva förmågor och eventuella svårigheter som kan vara relaterade till psykosen genomförs. Vanliga skattningar som används är;
  1. CDSS (Calgary Depression Scale for Schizophrenia). Psykologisk bedömningsskala som används för att mäta depression hos personer med schizofreni eller andra psykotiska störningar. CDSS används för att skilja mellan depressiva symtom och negativa symtom hos personer med psykotiska störningar.
  2. CRDPSS (Clinical Ratings of Dimensions of Psychosis Symptom Severity). Bedömningsmetod som används av kliniker för att utvärdera och kvantifiera svårighetsgraden av psykotiska symtom över flera “dimensioner”. CRDPSS syftar till att ge en mer detaljerad och nyanserad bild av en persons psykotiska symtom.
  3. P-SEC (Patient-rated Subjective Experiences of Cognitive Symptoms). Självskattningsskala som används för att samla in information om patientens upplevelse av kognitiva symtom och funktionsnedsättningar i vardagen.
  4. WHODAS (World Health Organization Disability Assessment Schedule). Utvecklats av WHO för att bedöma funktionshinder och funktionsnedsättningar över olika domäner av vardagslivet, som arbete, sociala aktiviteter, personlig vård och kommunikation.
 5. Övriga, kompletterande utredningar, utförs oftast av kuratorer (psykosocial utredning) och arbetsterapeuter (patientens aktivitetsförmåga).
 6. Läkare och psykolog gör sedan en bedömning av samsjuklighet och differentialdiagnostik för att säkerställa att patientens tillstånd diagnostiseras korrekt. Denna bedömning kan inkludera användning av DSM-5 eller ICD-10 för att jämföra patientens symptom med specifika kriterier för olika psykotiska tillstånd.

Genom att följa denna utredningsprocess kan vårdgivare säkerställa att patienter med psykotiska symtom får korrekt diagnos och anpassad behandling för deras individuella behov. En noggrann och omfattande utredning är avgörande för att säkerställa att patienter får bästa möjliga vård och att eventuella komorbida tillstånd eller faktorer som kan påverka patientens hälsa och återhämtning identifieras och hanteras. När utredningen är avslutad och en diagnos fastställts, kan behandlingen planeras utifrån patientens specifika behov och förutsättningar.

Slutligen är det viktigt att påpeka att en tidig upptäckt och behandling av psykotiska störningar är avgörande för att minska lidande och förbättra prognosen för drabbade individer. Att utbilda allmänheten och vårdpersonal om tecken och symtom på psykotiska störningar kan bidra till att fler personer får tillgång till rätt vård och behandling i ett tidigt skede.

Behandlingar för psykos

Att behandla psykos innebär ofta en kombination av farmakologiska och psykoterapeutiska metoder för att hantera symtomen och förbättra livskvaliteten för de drabbade personerna och deras familjer.

Farmakologisk behandling

Antipsykotiska läkemedel

Antipsykotiska läkemedel är det mest använda i behandlingen av psykotiska tillstånd. Dessa läkemedel hjälper till att minska positiva symtom som hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Antipsykotika kan delas in i två huvudkategorier: typiska antipsykotika och atypiska antipsykotika.

Typiska antipsykotika, såsom haloperidol och klorpromazin, var de första antipsykotiska läkemedlen som utvecklades. De verkar huvudsakligen genom att blockera dopaminreceptorer i hjärnan.

Atypiska antipsykotika, såsom risperidon, olanzapin och aripiprazol, utvecklades senare och är nu vanligare. De har en mer komplex mekanism som påverkar både dopamin- och serotoninreceptorer och har visat sig vara lika effektiva som de typiska antipsykotika men med färre biverkningar.

Övriga läkemedel

Förutom antipsykotiska läkemedel kan andra läkemedel användas för att behandla komorbida symtom eller sjukdomar, såsom ångest, depression, sömnstörningar och bipolär sjukdom. Exempel inkluderar antidepressiva-, ångestdämpande- och sömnläkemedel.

Psykoterapeutiska metoder

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en evidensbaserad psykoterapeutisk metod som har visat sig vara effektiv för att hjälpa personer med psykotiska symtom att hantera sina symtom. KBT för psykos fokuserar på att hjälpa individer att identifiera och utmana negativa tankemönster, utveckla copingstrategier och förbättra sociala färdigheter.

Familjeinterventioner

Familjeinterventioner innebär att involvera familjemedlemmar eller närstående i behandlingsprocessen. Dessa program kan inkludera psykoedukation, kommunikations- och problemlösningsträning samt stöd för att hantera stress och påfrestningar som kan förekomma i samband med att leva med en person med psykotiska symtom.

Psykoedukation

Psykoedukation innebär att ge patienter och deras familjer information och kunskap om psykotiska tillstånd, symtom, behandlingar och copingstrategier. Målet är att öka förståelsen för sjukdomen och hjälpa individer och deras närstående att hantera de utmaningar som kommer med en psykossjukdom.

Social färdighetsträning

Social färdighetsträning är en viktig del av behandlingen för personer med psykotiska tillstånd, eftersom dessa tillstånd ofta kan påverka deras förmåga att interagera och kommunicera med andra. Social färdighetsträning innebär att lära sig och öva på olika sociala färdigheter, såsom att inleda och upprätthålla konversationer, tolka icke-verbala signaler och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.

Sammanfattningsvis är behandlingen av psykos vanligtvis en kombination av farmakologiska och psykoterapeutiska metoder som syftar till att minska symtomen och förbättra livskvaliteten för personer med psykotiska störningar och deras familjer. Behandlingsplaner skräddarsys för varje individ och kan inkludera en blandning av antipsykotiska läkemedel, andra mediciner för att behandla komorbida symtom eller sjukdomar, samt olika psykoterapeutiska metoder som KBT, familjeinterventioner, psykoedukation och social färdighetsträning.

Hantera psykos på lång sikt

Att hantera psykos på lång sikt innebär att arbeta med att förbättra livskvaliteten och stödja en person med psykotiska tillstånd i att uppnå sina mål och önskningar. Detta inkluderar att förebygga återfall, erbjuda stöd för närstående och hjälpa personer med psykotiska tillstånd att fortsätta delta i arbete och utbildning.

Att förebygga återfall

Återfall är vanliga vid psykotiska tillstånd, och det är viktigt att vidta åtgärder för att minska risken för återfall. Detta kan innebära att följa en individuell behandlingsplan som inkluderar läkemedelsbehandling, regelbundna läkarbesök och psykoterapi. Förebyggande strategier kan också innebära att lära sig att känna igen tidiga tecken på försämring och att ha en plan för hur man ska hantera dessa situationer.

Stöd för närstående

Närstående till personer med psykotiska tillstånd spelar en avgörande roll i att stötta deras återhämtning och hantera psykosen på lång sikt. Det är viktigt att närstående får adekvat stöd och utbildning om psykos och dess behandling. Familjeinterventioner och psykoedukation kan hjälpa närstående att förstå sjukdomen och lära sig effektiva kommunikations- och problemlösningsfärdigheter.

Arbete och utbildning

Att arbeta eller studera är en viktig del av återhämtningen för personer med psykotiska tillstånd. Studier har visat att personer som är engagerade i meningsfulla aktiviteter, såsom arbete och utbildning, har en bättre livskvalitet och lägre risk för återfall (Bond et al, 2008). Det kan vara nödvändigt med anpassningar och stöd på arbetsplatsen eller i utbildningssammanhang för att underlätta för personer med psykotiska tillstånd att delta i dessa aktiviteter.

Sammantaget är hantering av psykos på lång sikt en process som innebär att arbeta aktivt med att förebygga återfall, stödja närstående och främja deltagande i arbete och utbildning. Genom att följa en individuell behandlingsplan och engagera sig i stödjande terapier och anpassningar kan personer med psykotiska tillstånd uppnå en förbättrad livskvalitet och hopp om en ljusare framtid.

Aktuell forskning och framsteg inom psykos

Forskning inom psykos är ett aktivt och snabbt växande område som strävar efter att förbättra vår förståelse för sjukdomens underliggande mekanismer och utveckla effektivare behandlingsstrategier. Här är några aktuella forskningsområden och framsteg inom psykos:

 • Riskfaktorer och tidig upptäckt: Forskare arbetar för att identifiera tidiga tecken på psykotiska tillstånd och utveckla metoder för att förebygga eller fördröja sjukdomsutbrottet. Detta inkluderar studier av genetiska och miljömässiga riskfaktorer samt undersökningar av biomarkörer och hjärnavbildningsteknik.
 • Neurobiologiska mekanismer: Forskning pågår för att förstå de komplexa neurobiologiska processerna bakom psykotiska tillstånd. Detta inkluderar studier av signalsubstanser som dopamin, glutamat och GABA, samt forskning om hjärnans struktur och funktion.
 • Nya behandlingsmetoder: Forskare utforskar nya och förbättrade behandlingsstrategier för psykos, inklusive nya antipsykotiska läkemedel med färre biverkningar, samt alternativa behandlingsmetoder såsom transkraniell magnetstimulering (TMS) och djup hjärnstimulering (DBS).
 • Personaliserad medicin: Forskare undersöker möjligheten att skräddarsy behandlingar för individer baserat på deras specifika genetiska och biologiska profil. Detta kan innebära att man använder genetiska tester för att förutsäga vilket läkemedel som är mest effektiva för en viss individ eller vilka interventioner som bäst kan förebygga återfall.
 • Psykosociala interventioner: Forskning fortsätter att utveckla och förbättra psykosociala behandlingar, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT), familjeinterventioner, psykoedukation och stöd för sysselsättning. Målet är att förbättra patienternas livskvalitet, stärka deras sociala nätverk och minska risken för återfall.
 • Digital teknik och e-hälsa: Forskare utforskar hur digitala verktyg, såsom mobilappar och online-interventioner, kan användas för att förbättra tillgången till behandling och stöd för personer med psykotiska tillstånd. Detta inkluderar användning av artificiell intelligens och maskininlärning för att förutsäga risker, övervaka symtom och anpassa behandlingen efter individens behov.

Sammanfattningsvis fortsätter forskningen inom psykos att expandera vår förståelse för sjukdomen och leda till framsteg inom diagnostik, behandling och stöd. Genom att följa dessa framsteg kan vi hoppas på att förbättra livet för dem som drabbas.

Avslutande reflektioner

Psykotiska tillstånd kan vara extremt utmanande, både för de drabbade och deras närstående. Det är viktigt att vi strävar efter att öka medvetenheten om dessa tillstånd, minska stigmat och förbättra tillgången till behandling och stöd. Framstegen inom forskningen, såväl som utvecklingen av nya behandlingsmetoder, ger hopp om att vi kan förbättra livskvaliteten och prognosen för dem som drabbas av psykos.

Att hantera psykos på lång sikt innebär att fokusera på förebyggande av återfall, stöd till närstående och engagemang i meningsfulla aktiviteter, såsom arbete och utbildning. Genom att arbeta tillsammans med vårdteamet och anpassa behandlingsplaner efter individens behov kan personer med psykotiska störningar och deras familjer förhoppningsvis hitta en väg framåt och leva ett meningsfullt och givande liv.

Det är viktigt att fortsätta följa den senaste forskningen och de framsteg som görs inom området för att säkerställa att människor får bästa möjliga vård och stöd. Samtidigt är det avgörande att vi som samhälle arbetar för att skapa en inkluderande och förstående miljö där personer med psykotiska tillstånd kan känna sig välkomna, stödda och respekterade.

Med fortsatta insatser och samarbete mellan forskare, vårdgivare, patienter och deras familjer, kan vi hoppas på att göra betydande framsteg i kampen mot psykotiska tillstånd och bidra till att förbättra livet för de drabbade och deras närstående.

Vanliga frågor om psykos

Psykos är ett psykiatriskt tillstånd där en person har svårt att skilja mellan verklighet och sina egna tankar eller uppfattningar. Det kan innebära hallucinationer, vanföreställningar och förändrad tänkande eller beteende.

Längden på en psykos varierar beroende på orsaken och behandlingen. Det kan vara kortvarigt, några dagar till veckor, eller mer långvarigt om det inte behandlas adekvat.

Diagnos av psykos ställs vanligtvis av en psykiatriker eller psykolog, som bedömer personens symtom och beteende, tar anamnes och använder diagnostiska kriterier från DSM-5 eller ICD-10.

Psykos innebär att en person upplever en förlorad kontakt med verkligheten, vilket kan leda till hallucinationer, vanföreställningar och förändringar i tänkande eller beteende.

Orsakerna till psykos kan vara genetiska, miljömässiga, psykologiska eller biologiska. Det kan också utlösas av stress, droger, alkohol, sömnbrist eller underliggande medicinska tillstånd.

En psykos kan kännas förvirrande, skrämmande och överväldigande. Personen kan uppleva starka känslor, hallucinationer och vanföreställningar som kan vara mycket verkliga och övertygande för dem.

Vid psykos är det förändringar i hjärnans kemi och funktion, inklusive obalans i signalsubstanser som dopamin och serotonin, samt förändringar i hjärnans struktur och kopplingar.

Psykos kan utlösas av en rad faktorer, inklusive genetiska predispositioner, miljömässiga faktorer, stress, droganvändning, alkohol, sömnbrist och underliggande medicinska tillstånd.

Psykos är ett övergripande begrepp som beskriver symtomen där en person förlorar kontakten med verkligheten. Schizofreni är ett specifikt psykotisk tillstånd som innebär långvariga och återkommande psykotiska episoder samt negativa symtom som emotionell avtrubbning och brist på motivation.

Det är viktigt att erbjuda stöd och förståelse, uppmuntra personen att söka professionell hjälp och följa behandlingsplanen. Behandling kan inkludera medicinering, psykoterapi och socialt stöd. Närstående kan också dra nytta av att lära sig om psykos och delta i familjeinterventioner och psykoedukation.

Referenser

 • American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
 • Bond, G. R., Drake, R. E., & Becker, D. R. (2008). An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatric Rehabilitation Journal, 31(4), 280-290.
 • Saha, S., Chant, D., & McGrath, J. (2005). A systematic review of the prevalence of schizophrenia. PLoS Medicine, 2(5), e141. doi: 10.1371/journal.pmed.0020141
 • Abi-Dargham, A. (2004). Do we still believe in the dopamine hypothesis? New data bring new evidence. International Journal of Neuropsychopharmacology, 7(S1), S1-S5.
 • Arseneault, L., Cannon, M., Witton, J., & Murray, R. M. (2004). Causal association between cannabis and psychosis: examination of the evidence. The British Journal of Psychiatry, 184(2), 110-117.
 • Cannon, M., Jones, P. B., & Murray, R. M. (2002). Obstetric complications and schizophrenia: historical and meta-analytic review. The American Journal of Psychiatry, 159(7), 1080-1092.
 • Coyle, J. T., Tsai, G., & Goff, D. (2003). Converging evidence of NMDA receptor hypofunction in the pathophysiology of schizophrenia. Annals of the New York Academy of Sciences, 1003(1), 318-327.
 • Gottesman, I. I. (1991). Schizophrenia genesis: The origins of madness. W.H. Freeman/Times Books/Henry Holt & Co.
 • Khandaker, G. M., Cousins, L., Deakin, J., Lennox, B. R., Yolken, R., & Jones, P. B. (2015). Inflammation and immunity in schizophrenia: implications for pathophysiology and treatment. The Lancet Psychiatry, 2(3), 258-270.
 • Read, J., van Os, J., Morrison, A. P., & Ross, C. A. (2005). Childhood trauma, psychosis and schizophrenia: a literature review with theoretical and clinical implications. Acta Psychiatrica Scandinavica, 112(5), 330-350.
 • Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. (2014). Biological insights from 108 schizophrenia-associated genetic loci. Nature, 511(7510), 421-427.
 • Sullivan, P. F., Kendler, K. S., & Neale, M. C. (2003). Schizophrenia as a complex trait: evidence from a meta-analysis of twin studies. Archives of General Psychiatry, 60(12), 1187-1192.
 • van Erp, T. G. M., Hibar, D. P., Rasmussen, J. M., Glahn, D. C., Pearlson, G. D., Andreassen, O. A., … & Turner, J. A. (2016). Subcortical brain volume abnormalities in 2028 individuals with schizophrenia and 2540 healthy controls via the ENIGMA consortium. Molecular Psychiatry, 21(4), 547-553.
 • van Os, J., Kenis, G., & Rutten, B. P. (2010). The environment and schizophrenia. Nature, 468(7321), 203-212.