Innehåll

1177

För rådgivning, ring 1177

Traumafokuserad KBT (TF-KBT) för barn och ungdomar

Traumafokuserad KBT för barn och ungdomar

Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi (TF-KBT) är en evidensbaserad behandlingsmetod utformad specifikt för att hjälpa barn och ungdomar som har upplevt trauman i sina liv. Denna terapiform är en anpassning av traditionell kognitiv beteendeterapi (KBT) och har utvecklats för att ta itu med de unika behoven hos barn och ungdomar som har utsatts för traumatiska händelser.

Vad är traumafokuserad KBT?

Traumafokuserad KBT (TF-KBT) är en terapimetod som syftar till att hjälpa barn och ungdomar att hantera och bearbeta traumatiska upplevelser. Den tar hänsyn till de särskilda behov och utvecklingsfaktorer som är relevanta för barn och ungdomar individer som har utsatts för traumatiska händelser. Behandlingen syftar till att minska de negativa effekterna av traumat, förbättra funktionsförmågan och främja återhämtning.

Terapin kan innefatta en kombination av tekniker, såsom exponeringsterapi, kognitiv omstrukturering, stresshantering och föräldrautbildning. Terapeuten arbetar ofta tillsammans med både barnet och dess vårdnadshavare för att säkerställa en helhetssyn och för att stärka stödet i barnets vardag.

Målgruppen: Barn och ungdomar

Målgruppen för traumafokuserad KBT är barn och ungdomar som har upplevt traumatiska händelser, såsom våld, fysiska eller sexuella övergrepp, olyckor, krig eller andra potentiellt traumatiserande situationer. Terapin kan användas för individer i åldern 3-18 år och anpassas efter barnets eller ungdomens ålder, mognad och individuella behov.

TF-KBT är särskilt lämplig för barn och ungdomar eftersom det tar hänsyn till deras utvecklingsnivå och den inverkan trauma kan ha på hjärnans utveckling. Genom att erbjuda stöd och behandling tidigt i livet kan terapin bidra till att minska risken för långvariga negativa konsekvenser som kan påverka individen både psykiskt och fysiskt långt in i vuxen ålder.

Varför traumafokuserad KBT är viktigt för barn och ungdomar

Traumafokuserad KBT är en viktig behandlingsform för barn och ungdomar som har upplevt trauma, eftersom den tar hänsyn till de unika behoven och utmaningar som dessa individer står inför. Att erbjuda stöd och behandling tidigt i livet kan bidra till att minska risken för långvariga negativa konsekvenser och främja en hälsosammare utveckling.

De unika behoven hos barn och ungdomar som upplevt trauma

Barn och ungdomar som har upplevt trauma kan ha särskilda behov och utmaningar som skiljer sig från vuxnas upplevelser. Detta inkluderar deras hjärnors pågående utveckling, deras begränsade förmåga att tolka och förstå situationer, och deras beroende av föräldrar och andra vuxna för stöd och trygghet. Traumafokuserad KBT tar hänsyn till dessa faktorer och anpassar behandlingen för att möta dessa unika behov.

Dessutom kan barn och ungdomar som har upplevt trauma ha svårt att uttrycka sina känslor och tankar, vilket kan göra det svårare för dem att bearbeta sina upplevelser. TF-KBT använder metoder och tekniker som är utformade för att hjälpa barn och ungdomar att kommunicera om sina trauman och lära sig hantera de känslor och tankar som är förknippade med dem.

Långsiktiga effekter av trauma på barns och ungdomars hälsa

Obehandlat trauma kan ha långsiktiga negativa effekter på barns och ungdomars hälsa och välmående. Forskning, som till exempel ACE-studien (NIHR Evidence, 2022), visar att negativa upplevelser i barndomen, såsom sexuella övergrepp, våld och andra traumatiska händelser, är kopplade till sämre psykisk och fysisk hälsa i vuxen ålder. Individer som har upplevt flera traumatiska händelser i barndomen löper högre risk för självmord, hjärtinfarkt, ätstörningar och alkoholism.

Genom att erbjuda TF-KBT för barn och ungdomar kan man hjälpa dem att bearbeta och hantera sina traumatiska upplevelser, vilket kan minska risken för långsiktiga hälsoproblem. Tidig intervention och behandling kan bidra till att stärka barnets eller ungdomens motståndskraft och förmåga att hantera framtida utmaningar, och därmed främja en hälsosammare och mer balanserad utveckling.

Grundprinciper och komponenter i traumafokuserad KBT

TF-KBT kombinerar olika tekniker och strategier för att hjälpa barn och ungdomar att bearbeta och hantera de traumatiska upplevelserna. Man utgår ifrån en flexibel och anpassningsbar modell, eftersom att barn och ungdomars situation kan se väldigt olika ut. Nedan följer en beskrivning av några av de grundläggande principerna och komponenterna i TF-KBT.

Psykoedukation

Psykoedukation innebär att barnet eller ungdomen får lära sig mer om reaktioner och symtom som är vanliga efter att ha upplevt trauma på ett lättförståeligt sätt. Det kan handla om att förstå hur trauma kan påverka ens tankar, känslor och beteenden. Genom att förstå mer om sina reaktioner och symtom kan barnet eller ungdomen bättre hantera dem och känna sig mindre ensam och skuldmedveten. Psykoedukation är vanligtvis en tidig del av TF-KBT-behandlingen.

Målet är att normalisera barnets, ungdomens eller förälderns traumareaktioner. Att öka förståelse för sambanden mellan traumahändelse och ens egna reaktioner, samt att förmedla hopp och att motivera att slutföra en behandling.

Avslappning

Avslappningstekniker används ofta i TF-KBT för att hjälpa barnet eller ungdomen att minska stress och oro och öka sin förmåga att hantera starka känslor. Avslappning kan innebära muskelavslappning, djupandning eller andra tekniker för att minska spänningar i kroppen. Avslappning är en viktig komponent i TF-KBT eftersom det kan hjälpa barnet eller ungdomen att känna sig mer kontrollerad.

Affektreglering

Affektreglering är en viktig del av TF-KBT. Målet är att hjälpa barnet eller ungdomen att lära sig att reglera sina känslor på ett effektivt sätt. Detta kan innebära att lära sig att identifiera känslor och känna igen tidiga varningssignaler på känslomässig dysreglering. Känslomässig reglering kan också innebära att lära sig nya coping-strategier för att hantera starka känslor och undvika beteenden som kan förvärra symtomen.

Traumaberättelse och kognitivt processande

Genom att skapa en strukturerad och trygg miljö där barnet eller ungdomen kan berätta sin historia, hjälper terapeuten ungdomen att återuppleva traumat på ett kontrollerat sätt, så att de kan bearbeta och integrera traumatisk erfarenhet på ett hälsosamt sätt. Terapeuten kan också hjälpa klienten att förstå att deras tankar, känslor och beteenden inte är ”onormala” eller ”felaktiga”, utan en naturlig reaktion på en traumatisk händelse. Processen kan vara smärtsam, men det kan hjälpa till att minska ångest och andra negativa symtom på sikt.

Kognitivt processande, eller kognitiv bearbetning, handlar om att hjälpa barnet eller ungdomen att förändra sitt perspektiv och tänkesätt om traumat. Det kan till exempel göras genom att fråga individen “Om din kompis hade varit med om det här, hur hade du tänkt då?”. Terapeuten kan hjälpa barnet eller ungdomen att utmana negativa självuppfattningar och hjälpa dem att se hur deras erfarenheter kan tolkas på ett annat sätt.

Exponering

Exponering är en central komponent i TF-KBT för barn och ungdomar och sker gradvis under hela behandlingen. Syftet med exponering är att gradvis utsätta klienten för situationer, personer eller platser, för att hjälpa dem att hantera sina rädslor och undvika beteenden som kan förvärra symtomen. På så sätt kan klienten gradvis lära sig att hantera sina känslor och undvika beteenden som kan förvärra symtomen, vilket kan leda till en minskning av traumarelaterade problem.

Exponeringen kan ske genom att klienten går igenom en gradvis uppbyggd lista av situationer och sedan exponerar sig för dessa. Detta sker gradvis genom hela behandlingen.

Exponeringen utförs alltid i samråd med barnet eller ungdomen och det är viktigt att denne känner sig trygg och att exponeringen sker i en kontrollerad miljö med stöd av terapeuten. Det är inte ovanligt att förälder eller vårdnadshavare är med på detta.

Gemensamma traumasamtal

Gemensamma traumasamtal är en viktig del av TF-KBT för barn och ungdomar. Dessa samtal involverar vanligtvis både barnet eller ungdomen och vårdnadshavare eller anhörig som genomgått liknande traumatiska upplevelser. Syftet med dessa samtal är att skapa en trygg miljö där barnet eller ungdomen kan dela sina upplevelser och känslor med andra som förstår vad de går igenom. Terapeuten hjälper till att guida samtalet och uppmuntrar till ömsesidig stöd och empati mellan barnet eller ungdomen och vårdnadshavaren. Genom gemensamma traumasamtal kan barn och ungdomar få en känsla av samhörighet och hopp inför framtiden.

Personlig säkerhet

Personlig säkerhet är en annan viktig del av TF-KBT för barn och ungdomar. Detta inkluderar att lära sig hur man kan identifiera verkligt farliga situationer, kunna skilja dessa från upplevd fara, hantera känslor av rädsla och panik och utveckla strategier för att undvika verkligt farliga situationer. Terapeuten kan också arbeta med barnet eller ungdomen tillsammans med vårdnadshavaren för att utveckla en personlig säkerhetsplan som kan hjälpa till att minska risken för ytterligare trauma.

Föräldrafärdigheter

Föräldrafärdigheter är en annan viktig del av TF-KBT för barn och ungdomar. Föräldrar och vårdnadshavare kan spela en viktig roll i att hjälpa sina barn att hantera trauma och återhämta sig från det. Terapeuten arbetar med att stärka kompetens och självtillit både hos barnet och föräldern. Bland annat genom att hjälpa föräldern att stödja sina barn, inklusive att lära sig hur man kan kommunicera med sitt barn på ett stödjande sätt, hur man kan hantera beteenden som kan uppstå efter trauma och hur man kan hjälpa sitt barn att hantera känslor av rädsla, ångest och depression.

PRACTISE

PRACTISE (Psykoedukation och föräldrafärdigheter, Relaxation – avslappning, Affektreglering, Cognitive processing – kognitivt processande, Traumaberättelse, In vivo exponering, Conjoined parent-child sessions – barn och föräldraperspektiv, Enhancing safety- and socialscills – vidmakthållande) är en modell som är utformad för att integrera de olika komponenterna i TF-KBT för barn och ungdomar. PRACTISE-modellen betonar vikten av att involvera föräldrar eller vårdnadshavare i behandlingen, eftersom deras stöd och deltagande kan bidra till att förbättra effektiviteten av behandlingen. När man utför TF-KBT utgår man ifrån PRACTISE-modellen. I kombination med andra behandlingsmetoder har PRACTISE-modellen visat sig vara effektiv för att minska traumarelaterade symtom hos barn och ungdomar.

Behandlingsöversikt TF-KBT för barn och ungdomar

TF-KBT för barn och ungdomar genomförs vanligtvis på cirka 90 minuter per session med barn samt respektive förälder eller vårdnadshavare. Oftast får barnet eller ungdomen 30-45 minuter och föräldern eller vårdnadshavaren lika mycket. Under hela behandlingen arbetar man oftast med föräldrafärdigheter.

Bedömningsfas (1 - 3 samtal totalt)

Under denna fas kommer terapeuten att träffa barnet eller ungdomen och familjen för att utvärdera och bedöma symptomen samt deras tidigare erfarenheter och livssituation.

1. Behandlingsrational

Terapeuten kommer att förklara behandlingsupplägget för barnet eller ungdomen och föräldern eller vårdnadshavaren, inklusive vad som förväntas av dem och hur behandlingen kan hjälpa.

2. Informationsinsamling och analys

Terapeuten kommer att samla in mer information om barnet eller ungdomens symptom och tidigare erfarenheter av trauma.

3. Baslinjemätning

En grundläggande mätning av symtom och funktion före behandlingens påbörjande.

4. Behandlingsplan

Terapeuten utformar en behandlingsplan som anpassas efter barnet eller ungdomens individuella behov.

Stabilisering (1 - 4 samtal)

Stabiliseringsfasen inom TF-KBT för barn och ungdomar syftar till att hjälpa klienten att skapa en känsla av säkerhet och stabilitet innan man går vidare till bearbetningsfasen. Inom stabiliseringsfasen används flera olika tekniker för att hjälpa klienten att hantera stress och förbättra deras förmåga att reglera känslor, såsom psykoedukation, avslappning och affektreglering.

Bearbetning (5 - 8 samtal)

Bearbetningsfasen är den del av behandlingen där barnet eller ungdomen bearbetar och integrerar traumatiska minnen och erfarenheter. Detta görs genom att använda olika tekniker, inklusive traumaberättelse, kognitivt processande och in vivo exponering.

Integrering (9 - 12 samtal)

I integreringsfasen syftar behandlingen till att hjälpa klienten att integrera sina erfarenheter av traumabearbetningen och återgå till vardagen. Fasen består av följande delmoment: traumasamtal, personlig säkerhet, vidmakthållandeplan, utvärdering och avslutning.

Forskning och effektivitet av traumafokuserad KBT för barn och ungdomar

Forskning har undersökt effektiviteten av TF-KBT i både kliniska och icke-kliniska populationer och funnit positiva resultat. Det finns flera randomiserade kontrollerade studier som har visat att TF-KBT är effektivt för att minska PTSD-symtom hos barn och ungdomar (Cohen, Mannarino, & Deblinger, 2017; Gillies et al., 2012; Silverman et al., 2008). En metaanalys av 14 studier visade att TF-KBT var signifikant mer effektivt än kontrollbehandlingar eller ingen behandling alls (Gillies et al., 2012).

Att hitta en traumafokuserad KBT-terapeut för ditt barn eller ungdom

Vikten av att hitta rätt terapeut

Att hitta en lämplig terapeut för ditt barn eller ungdom är avgörande för att få bästa möjliga resultat från en traumafokuserad KBT-behandling. En bra terapeut är inte bara kvalificerad och erfaren inom traumafokuserad KBT, utan också en som kan skapa en trygg och stödjande relation med ditt barn. Terapeuten bör kunna anpassa behandlingen efter ditt barns specifika behov och respektera deras gränser och önskemål. Om du söker hjälp, så skulle vi rekommendera att ringa 1177 för rekommendationer till hur du kommer i kontakt med Barn- och Ungdomspsykiatrin.

Tips för att hitta en kvalificerad terapeut

När du letar efter en traumafokuserad KBT-terapeut för ditt barn eller ungdom finns det flera tips att följa för att hitta en kvalificerad och lämplig terapeut. Först och främst är det viktigt att kontrollera att terapeuten har rätt utbildning och certifiering för att utföra traumafokuserad KBT-behandling. Det innebär att du för det mesta ska vända dig till en legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Du kan också söka efter terapeuter som specialiserar sig på behandling av barn och ungdomar.

Det kan vara till hjälp att be om rekommendationer från ditt barns läkare, skolpsykolog eller andra föräldrar som har gått igenom liknande processer med sina barn. I Sverige så är det Barn- och Ungdomspsykiatrin som utför TF-KBT inom ramen för statlig vård, men det finns även andra aktörer på området såsom Rädda Barnen.

Vanliga frågor om TF-KBT för barn och ungdomar

Traumafokuserad KBT för barn och ungdomar är en evidensbaserad behandlingsmetod som syftar till att behandla traumarelaterade symtom hos barn och ungdomar.

Genom att erbjuda en trygg och stödjande miljö kan man bemöta ett barn med trauma på ett sätt som hjälper till att minska symtomen.

Traumafokuserad KBT kan hjälpa till att behandla en mängd olika traumarelaterade symtom, såsom ångest, depression och självskadebeteenden.

Legitimerade psykologer och psykoterapeuter med specialisering inom barn- och ungdomspsykoterapi kan utföra traumafokuserad KBT.

En typisk traumafokuserad KBT-behandling för barn och ungdomar varar vanligtvis mellan 12 och 20 sessioner, men kan variera beroende på individens behov.

Forskning visar att traumafokuserad KBT är en effektiv behandlingsmetod för barn och ungdomar med traumarelaterade symtom, med många positiva resultat i både kliniska och icke-kliniska populationer.

Föräldrarna spelar en viktig roll i traumafokuserad KBT-behandling för barn och ungdomar genom att ge stöd och hjälp till barnet i behandlingen. Föräldrar får oftast stöd i att utveckla dessa färdigheter av behandlaren.

Föräldrar eller vårdnadshavare kan få stöd genom att delta i gemensamma traumasamtal och få råd om hur de kan stödja sitt barn under och efter behandlingen.

Referenser

  • NIHR Evidence: Adverse childhood experiences: what support do young people need?; June 2022; doi: 10.3310/nihrevidence_51024
  • Cohen, J. A., Mannarino, A. P., & Deblinger, E. (2017). Treating Trauma and Traumatic Grief in Children and Adolescents. Guilford Publications.
  • Silverman, W. K., Ortiz, C. D., Viswesvaran, C., Burns, B. J., Kolko, D. J., Putnam, F. W., & Amaya-Jackson, L. (2008). Evidence-based psychosocial treatments for children and adolescents exposed to traumatic events. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology: The Official Journal for the Society of Clinical Child and Adolescent Psychology, American Psychological Association, Division 53, 37(1), 156–183. https://doi.org/10.1080/15374410701818293